Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τον κανονισμό της Σχολής Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Πυροσβεστικού Σώματος

Με τον Κανονισμό Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Πυροσβεστών Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Πυροσβεστικού Σώματος καθορίζονται θέματα εσωτερικής (εκπαιδευτικής) λειτουργίας της εν λόγω Σχολής

Συγκεκριμένα καθορίζονται οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων προπτυχιακών, σπουδών, εκπαίδευσης, της Σχολής, τα διδασκόμενα μαθήματα, η βαρύτητα των μαθημάτων και ο τρόπος αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών

Ειδικότερα καθορίζονται οι μέθοδοι αξιολόγησης της προόδου και της διαγωγής των σπουδαστών, ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των σπουδαστών, οι λόγοι και διαδικασία αποβολής από τη Σχολη, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των σπουδαστών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των σπουδαστών, iv. Παράλληλα καθορίζεται η δυνατότητα παροχής ενισχυτικής διδασκαλίας, πέραν των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας, οι τρόποι διασφάλισης του αδιάβλητου των εξετάσεων, ο τύπος του τίτλου σπουδών.

Η διάρκεια σπουδών στη ΣΠΠΣ διαρκεί δυόμιση(2 ½) έτη και οργανώνεται σε πέντε (5) εξάμηνα.

Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους και λήγει την ημέρα περάτωσης των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου. Το εαρινό εξάμηνο αρχίζει αμέσως μετά την περάτωση των εξετάσεων του χειμερινού εξαμήνου και λήγει την 31η Αυγούστου του ιδίου ακαδημαϊκού έτους. 3. Το τακτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης αρχίζει την 1η Δευτέρα μετά την 15η Σεπτεμβρίου και λήγει με το πέρας των εξετάσεων του εαρινού εξαμήνου. Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) εβδομάδες διδασκαλίας και δυο (2) εβδομάδες για εξετάσεις.

Με απόφαση του ΕΣ, σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ο παραπάνω ελάχιστος χρόνος διδασκαλίας υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του ωραρίου κατά δύο ώρες έτσι ώστε να καλυφθεί η ύλη των μαθημάτων καθώς και η οργάνωση και λειτουργία θερινών τμημάτων.

Με απόφαση του ΕΣ, κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων δύναται να παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία, πέραν των προγραμματισμένων ωρών διδασκαλίας. Τα μαθήματα των προπτυχιακών σπουδών καθορίζονται στο Πρόγραμμα Σπουδών. α. Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα παρακάτω: – Τίτλους των μαθημάτων ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ως και των μαθημάτων μη ακαδημαϊκής (πυροσβεστικής) εκπαίδευσης. – Ώρες εξαμήνου. – Συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. – Διάκριση θεωρητικής από πρακτική εκπαίδευση.

Για την κατάρτιση του Προγράμματος Σπουδών, το ΕΣ λαμβάνει υπόψη του τις αναγκαίες δεξιότητες που απαιτούνται για τους Πυροσβέστες του Πυροσβεστικού Σώματος και την κατάδειξη της συμβολής αυτών στην πληρέστερη και αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Επιτελείου.

Οι εισακτέοι με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο που προέρχονται από ιδιώτες, εισάγονται στο Α΄ εξάμηνο σπουδών.

Κάθε εκπαιδευτική σειρά λαμβάνει αύξοντα αριθμό εκπαιδευτικής σειράς αρχομένης από το έτος 1968 με την εφαρμογή του ΑΝ 360/1968 (Α΄73) με τον οποίο συστάθηκε η Πυροσβεστική Σχολή στην Αθήνα.

πηγή